Pomorskie Kąpieliska

!Pomorskie to region, którego nadmorskie położenie i dostępność do śródlądowych akwenów wodnych oraz szeroko rozwinięty ruch turystyczny zachęca mieszkańców oraz turystów do coraz częstego zażywania kąpieli.

Na terenie województwa pomorskiego zorganizowanych jest ponad 100 czynnych kąpielisk strzeżonych, zarówno nadmorskich, jak i śródlądowych. Powyższa sytuacja stanowi ogromne wyzwanie dla organizatorów kąpielisk, borykających się z niedoborem środków finansowych, związane z wysokimi kosztami utrzymania kąpielisk, zapewnieniem niezbędnej infrastruktury oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Bezpośrednie położenie infrastruktury kąpieliskowej przy wodzie, jak i długie oraz intensywne użytkowanie przyczynia się dodatkowo do jej postępującego niszczenia. W konsekwencji wiele z dostępnych kąpielisk wymaga modernizacji, gdyż nie spełnia standardów bezpieczeństwa, stwarzając tym samym ryzyko uszczerbku na zdrowiu oraz zagrożenia życia. Wobec powyższego, na mapie Województwa Pomorskiego pojawia się coraz więcej tzw. dzikich kąpielisk, które nie podlegają żadnemu nadzorowi, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo dla użytkowników.

Przykłady infrastruktury kąpieliskowej wymagającej modernizacji i doposażenia

Cel „Pomorskich Kąpielisk”

Samorząd Województwa Pomorskiego w odpowiedzi na zachodzące zmiany w sektorze turystycznym oraz potrzeby użytkowników kąpielisk zaplanował realizację przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Kąpieliska”, którego głównym celem jest zwiększenie liczby bezpiecznych kąpielisk na terenie województwa pomorskiego. Osiągniecie powyższego, możliwe jest poprzez m.in. przygotowanie i wdrożenie odpowiednich standardów zagospodarowania kąpielisk oraz powstanie nowoczesnej, bezpiecznej i atrakcyjnej infrastruktury kąpieliskowej

W ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Kąpieliska” zgłoszona została potrzeba realizacji 138 inwestycji kąpieliskowych na terenie województwa pomorskiego, co zaprezentowane zostało na poniższej mapie.

Mapa administracyjno- fizyczna, planowane do realizacji w ramach „Pomorskich Kąpielisk” inwestycje kąpieliskowe

Realizacja Przedsięwzięcia spowoduje, że w województwie pomorskim powstanie nowoczesna, bezpieczna i atrakcyjna infrastruktura kąpieliskowa dostępna dla wszystkich grup odbiorców.

Przykładowy sposób zagospodarowania infrastruktury kąpieliskowej

Przykładowy sposób zagospodarowania infrastruktury kąpieliskowej

Dokumenty Strategiczne

Szczegóły dotyczące przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Kąpieliska” zostały zawarte w dokumentach strategicznych pn.:

  • Analiza wykonalności Pomorskie Kąpieliska
  • Pomorskie Kąpieliska. Standardy infrastruktury kąpieliskowej

 

                   

„Analiza wykonalności                                    „Pomorskie Kąpieliska.
Pomorskie Kąpieliska”                         Standardy infrastruktury kąpieliskowej”