ZADANIA

Zadania Departamentu Turystyki

 • w zakresie turystyki, w szczególności:
  1. przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą stowarzyszenia Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, a także współpracuje z tym podmiotem oraz innymi podmiotami turystycznymi niezrzeszonymi w PROT, lokalnymi organizacjami turystycznymi województwa oraz właściwymi organami i innymi instytucjami;
  2. organizuje spotkania, konferencje w zakresie turystyki i promocji;
  3. realizuje i nadzoruje realizacje projektów turystycznych i promocyjnych współfinansowanych przez województwo oraz ze środków poza budżetowych;
  4. gromadzi i analizuje dane o rynku turystycznym województwa;
  5. realizuje zadania związane z kategoryzacją obiektów hotelarskich;
  6. realizuje zadania związane z nadawaniem uprawnień przewodników turystycznych górskich;
  7. przeprowadza kontrole:
   1. jednostek prowadzących szkolenia dla kandydatów na przewodników górskich w zakresie określonym ustawą o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2014.196 ze zm.);
   2. pilotów wycieczek i przewodników miejskich i terenowych w zakresie wymogów wynikających z ustawy o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2014.196 ze zm.);
   3. przewodników górskich w zakresie posiadanych uprawnień, wymaganych dla określonego obszaru górskiego oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika górskiego;
   4. obiektów hotelarskich w zakresie spełniania wymagań kategoryzacyjnych;
   5. organizatorów i pośredników turystycznych w zakresie prowadzonej regulowanej działalności gospodarczej;
  8. wydaje duplikaty legitymacji przewodnika turystycznego i pilota wycieczek;
  9. wydaje identyfikatory dla przewodników górskich;
  10. organizuje egzaminy z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  11. uzyskuje informację o wpisie do ewidencji innych obiektów hotelarskich prowadzonej przez gminną administrację samorządową;
  12. przesyła kopie zaświadczeń, decyzji administracyjnych oraz kopie umów zabezpieczeń finansowych organizatorów i pośredników turystycznych do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych przy ministrze właściwym ds. turystyki;
  13. prowadzi wojewódzkie ewidencje:
   1. obiektów hotelarskich;
   2. nadanych uprawnień przewodników górskich;
  14. prowadzi wojewódzkie rejestry:
   1. ośrodków szkolących;
   2. organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
  15. gromadzi oryginały umów zabezpieczeń finansowych organizatorów i pośredników turystycznych;
  16. realizuje zadania związane z występowaniem na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji do ubezpieczycieli;
  17. zarządza stronami internetowymi www.pomorskie.travel w oparciu o materiały merytorycznie opracowane przez poszczególne komórki organizacyjne w ramach ich zadań.