TURYSTYCZNE ZNAKI DROGOWE

Znaki Drogowe E-22B – Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Pomorska Kapituła  ds. Turystycznych Znaków Drogowych została powołana przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną w roku 2014. Podstawą powołania Kapituły jest Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. nr 220 poz.2181 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczenia na drogach wraz z załącznikami.

Kapituła ds. Turystycznych Znaków Drogowych opiniuje projekty znaków drogowych (E-22a, E-22b, E-22c) kierujących do największych atrakcji turystycznych regionu bądź obiektów zlokalizowanych na turystycznych szlakach samochodowych, przy drogach krajowych i wojewódzkich. Znaki zlokalizowane przy drogach ekspresowych oraz autostradach opiniowane są przez Kapitułę powołaną przy Polskiej Organizacji Turystycznej.

Pomorska Kapituła ds. Turystycznych Znaków Drogowych została powołana w celu:

 • Dbania o ujednolicony i spójny system oznakowania atrakcji turystycznych oraz szlaków turystycznych w województwie pomorskim;
 • Opiniowania atrakcji turystycznych zgłoszonych do oznakowania;
 • Wskazywania atrakcji turystycznych do oznakowania;
 • Opiniowania projektów graficznych znaków;
 • Opiniowania projektów turystycznych szlaków samochodowych;
 • Opracowywania wytycznych do lokalizacji poszczególnych rodzajów turystycznych znaków drogowych;
 • Monitorowania stanu technicznego istniejącego oznakowania.

Skład Kapituły ds. Turystycznych Znaków Drogowych:

 • Przedstawiciel Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej;
 • Przedstawiciel Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 • Przedstawiciel Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
 • Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku;
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Znaki Drogowe E-22A – Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Aby ustawić turystyczny znak drogowy kierujący do wybranej atrakcji turystycznej należy złożyć wniosek, który powinien zawierać:

 1. uzasadnienie oznakowania wybranej atrakcji turystycznej
 2. przykładową grafikę znaku (zgodną z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach)
 3. mapę z wstępnie wskazaną lokalizacją znaku.

Kompletny wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: dt@pomorskie.eu oraz w wersji papierowej:

Departament Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Znaki Drogowe E-22B – Obiekt na samochodowym szlaku turystycznym

Przydatne linki