BAB – BIKE ACROSS THE BALTIC

BAB – BIKE ACROSS THE BALTIC

BAB ISB I Bicycle tourism route development tool

BIKE ACROSS THE BALTIC – POPRAWA TURYSTYKI ROWEROWEJ WOKÓŁ MORZA BAŁTYCKIEGO

Projekt BAB ma na celu pomóc władzom publicznym w całym regionie zharmonizować rozwój infrastruktury szlaku rowerowego Morza Bałtyckiego i promować turystykę rowerową w regionie.

Projekt Bike across the Baltic – Improving bicycle tourism around the Baltic Sea (BAB) ma na celu rozwój trasy rowerowej EuroVelo 10 biegnącej przez wszystkie dziewięć krajów regionu Morza Bałtyckiego. Projekt koncentruje się na wybranych odcinkach trasy w krajach partnerskich projektu: Estonii, Finlandii, Polsce i Szwecji.

BAB ISB I Bicycle tourism route development tool

Zainteresowanie zrównoważonymi i aktywnymi podróżami z wykorzystaniem opcji transportu intermodalnego, w tym transportu publicznego i rowerowego, rośnie. Jednak partnerzy projektu BAB uznali, że usługi wzdłuż trasy Euro Velo 10 nie rozwinęły jeszcze w pełni swojego potencjału. Regionalne i lokalne władze publiczne, które zajmują się rozwojem i ulepszaniem tras rowerowych wzdłuż trasy EV 10, mają różne możliwości pracy. Prowadzi to do nierównomiernego i fragmentarycznego rozwoju trasy oraz utrudnia MŚP i organizacjom pozarządowym efektywną pracę na rzecz rozwoju turystyki rowerowej wzdłuż trasy i połączeń między krajami. Projekt będzie oferował możliwości poprawy współpracy między- i transnarodowej poprzez współtworzenie i warsztaty partnerskiego uczenia się.

Projekt BAB ma na celu zająć się brakiem współpracy transbałtyckiej między regionami oraz podmiotami zainteresowanymi transportem i turystyką poprzez wzmocnienie zdolności organizacyjnych władz publicznych do rozwijania i ulepszania EV10.

To wymaga pięciu rodzajów działań:

  • Benchmarking turystyki rowerowej i inicjatyw transportu intermodalnego
  • Ocena i opis tras
  • Rozwój potencjału i działania w zakresie partnerskiego uczenia się
  • Transfer wiedzy
  • Poprawa komunikacji z lokalnymi mieszkańcami i odwiedzającymi

Dobrze rozwinięte zrównoważone transnarodowe trasy turystyki rowerowej z połączeniami transportu publicznego zwiększają łączność i dostępność regionu Morza Bałtyckiego oraz stwarzają nowe możliwości odkrywania go dla mieszkańców i odwiedzających.

BAB ISB I Bicycle tourism route development tool

Aktualności w BAB - Bike Across the Baltic