Pomorska Turystyka Konna

Rozwój oferty turystyki konnej w województwie pomorskim

Województwo pomorskie dzięki swoim walorom przyrodniczym oraz krajobrazowym jest idealnym miejscem do uprawiania turystyki konnej. Szeroka dostępność stadnin oraz ośrodków jeździeckich pozwala zaplanować spędzanie czasu w siodle w każdym miejscu województwa pomorskiego.

W Strategii Województwa Pomorskiego 2030, ujęto działania ukierunkowane na rozwój turystyki konnej, a wszelkie plany województwa dotyczące pobudzenia tej gałęzi turystyki określa Regionalny Program Strategiczny w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Co istotne, Pomorska Turystyka Konna jest jednym z dziewięciu przedsięwzięć strategicznych ujętych w programie, w ramach którego zakłada się kompleksową budowę oferty turystyki konnej wykorzystującą zasoby przyrodnicze, istniejące stadniny oraz ośrodki jeździeckie.

Zakres działań obejmuje:

  1. pilotażowe zagospodarowanie czasu wolego poprzez rozwój oferty turystyki konnej opartej na edukacji oraz wydarzeniach,
  2. podniesienie rangi oferty o charakterze prozdrowotnym poprzez rozwój i wsparcie hipoterapii,
  3. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont szlaków konnych wraz z etapowymi punktami dla turystów w oparciu o ośrodki jeździeckie lokalizowane w odstępach jednodniowego przejazdu,
  4. budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont miejsc biwakowych oraz punktów infrastruktury turystycznej, dla uczestników jazdy konnej, z wyposażeniem w niezbędne urządzenia na krótki postój i odpoczynek koni.

Samorząd Województwa Pomorskiego mając na uwadze dynamiczne zmiany w sektorze turystycznym oraz zapotrzebowania entuzjastów jazdy konnej,  planuje szereg działań związanych z rozwojem turystyki konnej. Jednym z nich jest planowany międzynarodowy projekt South Baltic Horse Tourism, który będzie realizowany w ramach transgranicznego programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 współfinansowanego ze środków EU.

Ponadto, w ramach realizacji Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorska Turystyka Konna skierowano środki finansowe Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP) do instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność), gdzie Lokalne Grupy Działania zaplanowały szereg inwestycji w infrastrukturę konną. Przedsięwzięcia turystyczne w ramach RLKS finansowane będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.