Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Realizacja przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" będzie stanowić nową jakość, która rozszerzy sieć szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego o nową infrastrukturę turystyki wodnej i obejmie obszarem inwestowania wybrzeże Zatoki Gdańskiej. Jest również kontynuacją zakończonego projektu „Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I.", współfinansowanego ze środków POIG 2007-2013.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich mogących współtworzyć spójną ofertę turystyczną, dającą wodniakom możliwość przybicia do kei lub dłuższego przystanku. Istotnym elementem projektu jest uzupełnienie istniejącej infrastruktury o pełnowartościowe (z perspektywy żeglarza) punkty łączące nowopowstałą sieć Pętli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. 

Dzięki temu znacznie zwiększą się możliwości kształtowania oferty turystycznej – z uwzględnieniem długości wypoczynku oraz posiadanych umiejętności i uprawnień żeglarskich i motorowodnych, ponieważ Zatoka Gdańska należy do obszaru morskich wód osłoniętych. To znakomity akwen, na którym kolejno, po Zalewie Wiślanym, żeglarze mogą doskonalić swoje umiejętności, stykając się z dużymi pełnomorskimi statkami, nawiązywać łączność radiową, wysłuchiwać prognoz pogody, pracować na mapie, obsługiwać GPS i wiele innych urządzeń jachtowych. 

Natomiast Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Delty Wisły i Zalewu Wiślanego. Łączy ze sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. Jest to obszar niezwykle bogaty w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy.

W ramach projektu planuje się wybudowanie/zmodernizowanie obiektów portowych, a także infrastruktury pomocniczej (mosty, pomosty cumownicze). Przewiduje się prace dotyczące poprawy drożności dróg i torów wodnych, wyposażania w urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, wody pitnej, odbioru ścieków bytowych z jachtów oraz wód zęzowych. Prowadzone będą prace dotyczące wyeksponowania marki Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej jako istotnych destynacji turystyki wodnej w Polsce. 

Przedsięwzięcie pozwoli na wybudowanie i przebudowanie m.in. 750 miejsc cumowniczych w nowych i zmodernizowanych obecnie funkcjonujących portach i przystaniach Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, stanowiąc kolejny krok do rozwoju żeglarstwa, wzmocnienia standardu usług turystycznych i poprawy bezpieczeństwa żeglugi.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014 - 2020

view szablon artykułu

Kontakt

Rafał Wasil - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego
tel. 58 32 68 177


Stanisława Borowska-Gala
tel. 58 32 68 348


Przemysław Brozdowski
tel. 58 32 68 348

mail: zatoka@pomorskie.eu

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 

Pliki do pobrania:

Aktualności z Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej

Puck rozwija swój port

Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" – ETAP I

 

W dniu 05.02.2019 r. w budynku bosmanatu w Porcie Rybackim w Pucku przy ul. Żeglarzy 1, Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk oraz Burmistrz Miasta Puck Hanna Pruchniewska podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Rozbudowa  i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich" – ETAP I

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego  pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej", a jego realizacja jest współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja przedsięwzięcia wynika z konieczności osłony portu przed zafalowaniem oraz poprawy warunków żeglowności i bezpieczeństwa. Dzięki przebudowie zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych.

Etap I realizacji obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o dł. 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. Na pomostach zostaną zainstalowane postumenty do poboru energii i wody, stanowiska ze sprzętem ratowniczym, drabinkami oraz knagami cumowniczymi. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Ponadto, zaprojektowano nowe rozwiązania komunikacyjne, dzięki którym poprawi się dostęp do portu. Projekt wpłynie na aktywizację gospodarczą miasta a ponadto zapewni całoroczną ofertę turystyczną i zwiększy jej atrakcyjność.

Planowana wartość przedsięwzięcia to blisko 20 mln złotych z czego dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi ponad 12 mln złotych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.12.2022 roku.

view szablon artykułu