Unia Europejska przyjęła „Europejską deklarację w sprawie transportu rowerowego”

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska przyjęli "Europejską deklarację w sprawie transportu rowerowego"

3 kwietnia 2024 r. została uchwalona Europejska Deklaracja w Sprawie Transportu Rowerowego - to kamień milowy, który ma służyć jako strategiczny kompas dla istniejących i przyszłych polityk rowerowych

Deklaracja uznaje jazdę na rowerze jako jedną z najbardziej zrównoważonych, dostępnych, niskokosztowych i zdrowych form transportu i rekreacji, a także uznaje jej kluczowe znaczenie dla europejskiego społeczeństwa i gospodarki.

Deklaracja obejmuje osiem podstawowych zasad i 36 zobowiązań, w których opisano rower jako jedną z „najbardziej zrównoważonych, dostępnych i włączających, tanich i zdrowych form transportu i rekreacji oraz jego kluczowe znaczenie dla europejskiego społeczeństwa i gospodarki”.

Niniejsza międzyinstytucjonalna deklaracja zobowiązuje wszystkie instytucje europejskie do wspierania i udoskonalania polityk na rzecz zwiększenia ruchu rowerowego oraz do zrównania go z innymi środkami transportu.

Głównymi założeniami Deklaracji są:

  • postulat o opracowywanie i umacnianie polityk transportu rowerowego (wraz z odpowiednimi narzędziami prawnymi zapewniającymi priorytetowe traktowania środków transportu uwzględniających transport rowerowy jako zrównoważona mobilność)
  • postulat o tworzeniu spójnej infrastruktury rowerowej łączącej obszary miejskie i wiejski
  • postulat o zwiększenie inwestycji i tworzenie korzystnych warunków dla transportu rowerowego (także przez inne instytucje krajowe i regionalne)
  • postulat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    a także:
  • wspieranie wysokiej jakości miejsc pracy i rozwoju europejskiej branży rowerowej
  • wspieranie multimodalności i turystyki rowerowej
  • usprawnienie systemu gromadzenia danych na temat transportu rowerowego.

Unia Europejska poprzez przyjęcie Deklaracji wskazała że, rozwój transportu rowerowego wpłynie na dekarbonizację transportu i przyczyni się do realizacji ogólnounijnego celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Europejska Federacja Cyklistów opublikowała deklarację  „Shift Gears for Europe”  , która wzywa kandydatów do Parlamentu Europejskiego, aby zobowiązali się do wspierania ruchu rowerowego w nadchodzącej kadencji politycznej i uczynienia z niego demokratycznego, niedrogiego i niezawodnego środka transportu dla osób na wszystkich poziomach dochodów .

EUROPEJSKA DEKLARACJA W SPRAWIE TRANSPORTU ROWEROWEGO

wersja PL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:C_202402377 

link: https://eur-lex.europa.eu/

Do pobrania
Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk