BIKING SOUTH BALTIC!
Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

12.09.2018
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
AUTOR
Tomasz Legutko
Tomasz
Legutko
12.09.2018

Województwo Pomorskie zaprasza do skladania ofert na wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz z system zliczania i prezentacji danych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 4 szt. czujników do zliczania rowerzystów na trasie Velo Baltica (EuroVelo 10) wraz z system zliczania i prezentacji danych w ramach realizacji projektu: „Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji”

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
2. Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2018 roku o godzinie 15:00.
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej „Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk” Oprócz nazwy i adresu Wykonawcy na kopercie należy umieścić napis:
„Oferta na przeprowadzenie badania ankietowego w projkecie Biking South Baltic!”.
4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty na wskazany adres e-mail w określonym powyżej terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Książek, p.ksiazek@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 327

Szczegóły zamówienia opisane są na stronach BAZY KONKURENCYJNOŚCI (link)

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk