KANON KRAJOZNAWCZY WP

Klasztor

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotowuje publikację pt. Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Realizacja tej publikacji ma wpłynąć na właściwe kształtowanie wizerunku turystycznego regionu i rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz turystów. Służyć ma pełniejszemu poznaniu własnej kultury i dorobku kulturowego oraz zasobów przyrodniczych.

Kanon będzie zawierać następujące elementy:

1. ogólne informacje nt. województwa pomorskiego (położenie i granice, struktury administracyjne, środowisko naturalne, ochrona przyrody, turystyka i dziedzictwo kulturowe)
2. województwo w liczbach
3. karty historii (kalendarium)
4. opisy atrakcji w poszczególnych powiatach
5. parki narodowe
6. parki krajobrazowe
7. krajobrazy województwa
8. odznaki krajoznawcze

W trakcie przygotowań publikacji odbywały się spotkania z przedstawicielami PTTK w Gdańsku w celu korekt treści krajoznawczych. Konsultowano się także z Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, przedstawicielami Parku Krajobrazowego „Pojezierze Iławskie” oraz Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego Oddział w Gdańsku, parkami narodowymi, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku czy Stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa”.

W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu realizacji projektu Departament Turystyki i Promocji pozostawał w bieżącym kontakcie z WFOŚiGW.
Obecnie zbierany jest cały materiał i przekazywany do opracowania graficznego.

Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego ma pełnić rolę narzędzia do prowadzenia wszechstronnej pracy edukacyjno-wychowawczej, do promocji dziedzictwa narodowego, uaktywnienia i zintegrowania środowiska lokalnego i organizacji pozarządowych na rzecz poznania i propagowania atrakcji przyrodniczych i historycznych województwa. Kanon ma zachęcić do odkrywania największych atrakcji województwa pomorskiego, przybliżyć użytkownikowi poszczególne obiekty i zabytki, a także zaplanować kolejność zwiedzania poszczególnych miejscowości w danym powiecie.