PĘTLA ŻUŁAWSKA, ZATOKA GDAŃSKA I MORZE BAŁTYCKIE

Przedsięwzięcie strategiczne „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej, Zatoki Gdańskiej i Morza Bałtyckiego” (2024-2030)

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie strategiczne jest kontynuacją realizowanego projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, współfinansowanego ze środków POIG 2007 – 2013 oraz przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej współfinasowanego w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Przedsięwzięcie obejmuje obszar Żuław Wiślanych, Doliny Dolnej Wisły wraz z terenami okalającymi polską część Zalewu Wiślanego, Zatoki Gdańskiej (w tym Zatoki Puckiej) oraz Morza Bałtyckiego. Każdy z tych akwenów przyciąga różne typy jednostek pływających, a ich atrakcyjność zależy od czynników takich jak warunki nawigacyjno-hydrologiczne, parametry techniczne pływającej jednostki oraz bariery nawigacyjne na trasie. Obszar Żuław Wiślanych jest szczególnie atrakcyjny dla hausbotów i jachtów motorowodnych, a mniejsze znaczenie ma dla jachtów żaglowych, wioślarzy oraz kajakarzy. Z kolei wody Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego są preferowane przez osoby pływające na jachtach żaglowych i motorowodnych. Akweny charakteryzujące się spokojnymi wodami osłoniętymi od silnych wiatrów oraz rzeki o uregulowanym biegu są bardziej pożądane przez żeglarzy początkujących oraz tych z mniejszym doświadczeniem.

Należy podkreślić, że potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, iż osoby zainteresowane turystyką aktywną, w tym głównie żeglarstwem czy sportami motorowodnymi, mają ograniczone możliwości do uprawiania takiej formy turystyki w Polsce – szczególnie w jej północnej części. Istnieje zatem pilna potrzeba przygotowania spójnej oferty turystycznej zarówno dla osób uprawiających żeglarstwo, jak i osób zainteresowanych pozostałymi formami turystyki wodnej (promy pasażerskie) i motorowodnej.

Zatem niezbędna jest realizacja przedsięwzięcia oraz kontynuacja rozpoczętych działań w zakresie rozwoju turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej, które docelowo mają stworzyć sieć portów i przystani żeglarskich oraz rozszerzenie oferty wodniackiej o akwen Morza Bałtyckiego. Jedynie spójna i kompleksowa oferta turystyki wodnej w tych obszarach przyczyni się do postrzegania województwa pomorskiego jako silnej marki żeglarskiej na rynku krajowym i międzynarodowym.

W ramach przedsięwzięcia Samorząd Województwa Pomorskiego pełni rolę koordynatora /inspiratora. Beneficjentami tego zamierzania będą jednostki samorządu terytorialnego, PGW Wody Polskie, Urząd Morski w Gdyni, przedsiębiorcy, stowarzyszenia żeglarskie itp.  W sumie przedsięwzięcie przewiduje się realizację 21  zadań c dot. budowy lub rozbudowy infrastruktury żeglarskiej.

Przydatne linki
Do pobrania