Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego

Departament Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przygotowuje publikację pt. Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego.

Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Realizacja tej publikacji ma wpłynąć na właściwe kształtowanie wizerunku turystycznego regionu i rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz turystów. Służyć ma pełniejszemu poznaniu własnej kultury i dorobku kulturowego oraz zasobów przyrodniczych.

Kanon będzie zawierać następujące elementy:  

1. ogólne informacje nt. województwa pomorskiego (położenie i granice, struktury administracyjne, środowisko naturalne, ochrona przyrody, turystyka i dziedzictwo kulturowe)
2. województwo w liczbach

3. karty historii (kalendarium)

4. opisy atrakcji w poszczególnych powiatach

5. parki narodowe

6. parki krajobrazowe

7. krajobrazy województwa

8. odznaki krajoznawcze

W trakcie przygotowań publikacji odbywały się spotkania z przedstawicielami PTTK w Gdańsku w celu korekt treści krajoznawczych. Konsultowano się także z Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku, przedstawicielami Parku Krajobrazowego „Pojezierze Iławskie" oraz Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego Oddział w Gdańsku, parkami narodowymi, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku czy Stowarzyszeniem „Eko-Inicjatywa".

W celu zabezpieczenia prawidłowego przebiegu realizacji projektu Departament Turystyki i Promocji pozostawał w bieżącym kontakcie z WFOŚiGW.
Obecnie zbierany jest cały materiał i przekazywany do opracowania graficznego.

Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego ma pełnić rolę narzędzia do prowadzenia wszechstronnej pracy edukacyjno-wychowawczej, do promocji dziedzictwa narodowego, uaktywnienia i zintegrowania środowiska lokalnego i organizacji pozarządowych na rzecz poznania i propagowania atrakcji przyrodniczych i historycznych województwa. Kanon ma zachęcić do odkrywania największych atrakcji województwa pomorskiego, przybliżyć użytkownikowi poszczególne obiekty i zabytki, a także zaplanować kolejność zwiedzania poszczególnych miejscowości w danym powiecie. 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN) – 45 000
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN) - 25 000 zł, dotacja


Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
www.wfosigw.gda.pl

 

Tytuł: 
view szablon artykułu

INFORMACJA O PROJEKCIE

Tytuł: 
Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN) – 45 000

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN)
- 25 000 zł, dotacja

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
www.wfosigw.gda.pl