DOKUMENTY STRATEGICZNE

Dokumenty Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe

PSK – Standardy infrastruktury kajakowej 

Celem sporządzenia opracowania było stworzenie szczegółowych i kompleksowych wytycznych dla zagospodarowania szlaków kajakowych w województwie pomorskim.

PSK wytyczne dot. oznakowania drogowego

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem drogowym w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

PSK wytyczne dot. oznakowania wodnego i tablic informacyjno – promocyjnych

Szczegółowe wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

Analiza i wytyczne I Pomorskie Szlaki Kajakowe

ANALIZY I WYTYCZNE PSK 10 2016. Plik zawiera analizę jak i projekty techniczne.

Wytyczne Wodowanie I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Celem sporządzenia opracowania jest określenie wytycznych (modelowych, typowych) do projektowania infrastruktury wodnej przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe” Opracowanie to pozwoli określić rozwiązania w zakresie sposobów zagospodarowania szlaków wodnych dla potrzeb turystyki kajakowej (stanice, przenoski, punkty etapowe, itp.) oraz przyjęcia standardów dla infrastruktury kajakowej, zwłaszcza dotyczących miejsc wyjmowania i wodowania sprzętu pływającego.

Utrzymanie infrastruktury I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Pismo dotycząca sposoby utrzymania infrastruktury zrealizowanej w ramach Pomorskich Szlaków Kajakowych.

Strategia promocji marki Kajakiem przez Pomorze I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Strategia promocji marki Kajakiem przez Pomorze wyznacza kierunki promocji oraz przedstawia budowę kompleksowych działań promocyjnych, które maja na celu realizację świadomej promocji.

Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskie dla turystyki kajakowej (rok 2015) I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych województwa pomorskie dla turystyki kajakowej.

Model zarządzania marką I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Model zarządzania marką

System znakowania rzek 2018 I Pomorskie Szlaki Kajakowe

System znaków wodnych (informacyjnych, ostrzegawczych, kilometrażowych, kierunkowych) został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi PTTK na podstawie „Instrukcja znakowania szlaków turystycznych” oraz dostosowane do istniejącego oznakowania szlaków.

Strategia komunikacji marki I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Strategia komunikacji marki I Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 3 Natura 2000 i KORYTARZE EKOLOGICZNE I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Natura 2000 i KORYTARZE EKOLOGICZNE – Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 1 – ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW I Pomorskie Szlaki Kajakowe

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW – Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 5 TERENY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I Pomorskie Szlaki Kajakowe

TERENY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO – Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 4 ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I Pomorskie Szlaki Kajakowe

ZASOBY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO – Pomorskie Szlaki Kajakowe

MAPA 2 SIEĆ OBSZARÓW CHRONIONYCH I Pomorskie Szlaki Kajakowe

SIEĆ OBSZARÓW CHRONIONYCH – Pomorskie Szlaki Kajakowe

ANALIZA I WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE 2016 I POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE

POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE : Analizy i wytyczne środowiskowe

ANALIZA I WYTYCZNE ŚRODOWISKOWE zał. tekst i tabele I POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE

Analizy i wytyczne mają charakter opracowania diagnostyczno-prognostycznego, a ich za-kres merytoryczny został określony z uwzględnieniem celu oraz zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie szlaki kajakowe”. Szczegółowość analiz, ocen i wytycznych była uzależniona i wynikała ze skali (regionalnej) opracowania. Opracowanie zostało sporządzo-ne z wykorzystaniem metody opisowej, tabelarycznej i graficznej. Zakres prac nie obejmował inwentaryzacji terenowych.

Analiza Wykonalności I Pomorskie Szlaki Kajakowe

Celem Analizy Wykonalności dla Przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” – zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej, jest wsparcie beneficjentów w przygotowaniu i docelowo we wdrożeniu zamierzeń inwestycyjnych i organizacyjnych zaplanowanych w ramach Przedsięwzięcia.

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Analiza i wytyczne środowiskowe


Analiza wykonalności – Kajakiem przez Pomorze