Dokumenty Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe

Analizy i wytyczne mają charakter opracowania diagnostyczno-prognostycznego, a ich za-kres merytoryczny został określony z uwzględnieniem celu oraz zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie szlaki kajakowe”. Szczegółowość analiz, ocen i wytycznych była uzależniona i wynikała ze skali (regionalnej) opracowania. Opracowanie zostało sporządzo-ne z wykorzystaniem metody opisowej, tabelarycznej i graficznej. Zakres prac nie obejmował inwentaryzacji terenowych.
1 of 315
Pola użytkownika
false

Kontakt PSK

Rafał Wasil - Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego

Stanisława Borowska-Gala
Przemysław Brozdowski

Departament Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 


tel. 58 32 68 177 - Rafał Wasil
tel. 58 32 68 171 - Przemysław Brozdowski

e-mail: kajaki@pomorskie.eu