Konkurs grantowy – Ogłoszenie – nabór wniosków od 26 sierpnia do 5 września 2022 r.

Konkurs grantowy - Ogłoszenie - nabór wniosków od 26 sierpnia do 5 września 2022 r.

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE dla OSI PRIORYTETOWEJ 13. ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU) REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Informacje o naborze

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o udzielenie grantu w wersji papierowej należy wysyłać w terminie od 26.08.2022 r. do 05.09.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego lub nadania przesyłki) na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
al. Grunwaldzka 472 D,
80-309 Gdańsk

Kto może składać wnioski?

  • podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są przedsiębiorcy mikro lub mali
  • podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego bądź prowadzące działalność wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • PKD główny (przeważającej działalności) grantobiorcy musi zawierać się w katalogu wskazanym w poniższej tabeli i widnieć, jako PKD przeważającej działalności co najmniej od 01 stycznia 2019 r.
  • Na co można otrzymać dofinansowanie? 
    • koszty inwestycji w nowe rzeczowe aktywa trwałe, koszty instalacji nabytych środków trwałych
    • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych

Szczegóły na stronie: https://www.arp.gda.pl/2207,ii-konkurs-grantowy-w-ramach-projektu-impuls

Dowiedz się więcej

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Departament Turystyki pod numerem 58 326 83 50
lub adresem e-mail dt@pomorskie.eu

Adres siedziby

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk