Aktualności

Konferencja dot. przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”

$image_alt

Przedstawiono finalizację przez zlecony przez Województwo Pomorskie dla przedsięwzięcia strat5egicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"

Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego podkreślił, że podjęte w ostatnich latach inicjatywy na rzecz rozwoju infrastruktury żeglarskiej oraz poprawa warunków nawigacyjnych na szlakach wodnych delty Wisły, Zatoki Gdańskiej spowodowały duże zainteresowanie oraz aktywność na tych akwenach żeglarzy, turystów i wodniaków.

Marszałek Mieczysław Struk poinformował, że Zarząd Województwa Pomorskiego uznał realizację przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" w nowym okresie programowania za jedno z kluczowych, stąd też zaangażowanie Samorządu Województwa Pomorskiego zarówno merytoryczne jak i finansowe w działania, mające ułatwić przygotowanie kompletnych projektów, które mają szansę uzyskać dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Po wystąpieniu Marszałka głos zabrała Pani Hanna Dzikowska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku dziękując w imieniu RDOŚ w Gdańsku Panu Mieczysławowi Strukowi – Marszałkowi Województwa Pomorskiego oraz Zbigniewowi Ptakowi – Staroście Nowodworskiemu za bardzo duże zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego oraz dbanie o dziedzictwo walorów przyrodniczych i środowiskowych województwa pomorskiego wręczają oprawione zdjęcia ptaków żyjących na terenach Żuław.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem samorządowców i miała na celu podsumowanie prac nad przedsięwzięciem strategicznym oraz  przedstawienie zaproszonym gościom założeń wynikających z opracowanych w ostatnich miesiącach dokumentów takich jak: analiza wykonalności przedsięwzięcia, strategia kreacji i promocji marki dla oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz model i umowa partnerstwa a także harmonogram i zakres działań partnerów w ramach przedsięwzięcia.

Podczas konferencji poinformowano przybyłych gości, że o ostatecznej rekomendacji dla poszczególnych projektów zdecyduje wiele aspektów, m.in. stan przygotowania dokumentacji projektowej czy partnerska formuła realizacji danego projektu.

Wystąpienia prelegentów oraz wypowiedzi uczestników konferencji przybliżyły obecnym gościom uwarunkowania i działania, jakie należy wspólnie podjąć w najbliższym czasie, aby dobrze przygotować sieciowe projekty, dla których osią rozwoju żeglarstwa będą pomorskie szlaki i akweny w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej.


Konferencja odbyła się 9 grudnia 2015 roku w Sali Konferencyjnej Dwukolumnowej w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Prezentacje:

1. „Rozwój żeglarstwa w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" - Wacław Liskiewicz, Komandor Akademickiego Klubu Morskiego

2. „Analiza wykonalności przedsięwzięcia" - Grzegorz Tomaszewski, DS CONSULTING

3. „Strategia kreacji i promocji marki dla oferty turystycznej Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" - dr Piotr Dwojacki, EU-CONSULT

4. „Harmonogram i zakres działań partnerów w ramach przedsięwzięcia" - Rafał Wasil, DIF UMWP

5. Przykładowe modele partnerstwa w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" – Hanna Jetter DIF UMWP

 

Autor artykułu: Waldemar Hennig (DIF)

view szablon artykułu

Najczęściej czytane

Kontakt